imoe> Information Agency Central and Eastern Europe

We are focussed on the following countries:

 

Central Eastern Europe:

Poland, Hungary, Czech and Slovakian Republic 

 

Baltic States:

Estonia, Latvia, Lithuania 

 

South Eastern Europe:

Romania, Bulgaria, Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia, Albania, Kosovo 

 

Central Independent States (CIS):

Russia, Ukraine, Belarus, Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Tajikistan